4×4 Imprezy Off-road

Łomot IV Edycja 14-15.12.2019

Lomot 4 impreza off-road
Dwudniowa impreza 4×4 offroad przeprawa Podlasie

Impreza w ramach Ogólnopolskiej Terenowej Integracji dla Choinki. Jak co roku czeka na Was zadanie w postaci przywiezienia fantów, które później zapakujemy do worków Św. Mikołaja i przekażemy dzieciom z gminy Płaska. To już IV edycja turystyczno-przeprawowej imprezy 4×4. Baza imprezy na stanicy kajakowej Jałowy Róg PTTK. Czego spodziewać się w tym roku? To proste… Jeszcze więcej terenów do przeprawy i jeszcze bardziej wyszukane zadania szpiegowskie dla Przygody no i oczywiście wspaniałe krajobrazy. Przygoda jedzie na bardzo ciekawym długim roadbookiem a Extreme i Turystyk krótszym ale z bardziej wymagajacymi próbami terenowymi. Dla każdego coś miłego. Ile bunkrów odnajdziecie w tym roku?
Koszty: Przygoda 280zł załoga 2os. każda dodatkowa osoba 50zł/Extreme i Turystyk 380 zł załoga 2os.
Spotykamy się o 10:00 Jałowy Róg // Impreza Turystyczno-Przeprawowa z elementami rywalizacji.
W cenie: dyplomy, puchary, poczęstunek przy ognisku na zakończenie dnia…

Tabela Wymagań: załącznik nr 1

REGULAMIN IMPREZY 4×4 Łomot – Jałowy Róg KLASY: PRZYGODA, TURYSTYK i EXTREME

I. Informacje ogólne

1. Organizatorem imprezy jest Stanica Wodna PTTK Jałowy Róg z siedzibą: Jałowy Róg 2 16-326 Płaska

2. „Łomot” jest imprezą o charakterze rekreacyjnosportowym z elementem charytatywnym przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych.

3. Organizator zobowiązuje się do wytyczenia tras, uzyskania odpowiednich zezwoleń, zapewnienia obsługi sędziowskiej, przygotowania dokumentacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas imprezy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.

5. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez organizatora działalnością związaną tematem imprezy

II. Zgłoszenia, opłaty, formalności

1. Warunki uczestnictwa

1.1 WPISOWE: ◦ klasa TURYSTYK: 380 zł (wpłata do 10 grudnia) po tej dacie i w dniu imprezy 400zł ◦ klasa EXTREM: 380 zł (wpłata do 10 grudnia) po tej dacie i w dniu imprezy 400zł ◦ klasa PRZYGODA: 280 zł (wpłata do 10 grudnia) po tej dacie i w dniu imprezy 300zł • O zakwalifikowaniu załogi do imprezy i jej kolejności na liście decyduje wpłata wpisowego. • Nr konta na które należy wpłacać opłatę wpisową – 47109017950000000117266830 • Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi uczestnikom w przypadku dyskwalifikacji lub rezygnacji z udziału w imprezie. • Wszelkie informacje dotyczące zgłoszeń znajdują się na stronie organizatora imprezy www.jalowyrog.pl

1.2 ZGŁOSZENIA

1. Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w imprezie „Łomot” zobowiązana jest do wysłania maila zgłoszeniowego i wpłacenia wpisowego.

2. W zgłoszeniu powinny być zawarte następujące informacje: Imię i nazwisko kierowcy, imię i nazwisko pilota, ilość osób dodatkowych, klasa, marka pojazdu, dzień startu (sobota czy niedziela, sobota i niedziela) , numer telefonu.

3. Opłata wpisowego obejmuje: wjazd na prywatne posesje, użytkowanie terenów, poczęstunek podczas ogniska na trasie (sobota lub niedziela), udział w spotkaniu integracyjnym wieczornym w sobotę dla dwóch osób (klasa PRZYGODA dopłata do wieczornej imprezy 75zł/os).

4. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

5. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w imprezie bez podania przyczyny.

6. Organizator ustala limit pojazdów startujących w imprezie (informacje o limitach dostępne na www.jalowyrog.pl ).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian limitów ilości przyjmowanych załóg. O kolejności na liście zawodników decyduje:

• data zaksięgowania opłaty wpisowej na rachunku organizatora oraz data i godzina wpłynięcia zgłoszenia na skrzynkę mailową organizatora.

• indywidualna decyzja organizatora. 9. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badania technicznego pojazdów w dniu otwarcia wydarzenia.

III. Regulacje

1. Impreza „Łomot” odbywa się na podstawie:

• niniejszego regulaminu,

• przepisów Prawa o Ruchu Drogowym,

• zasad ochrony środowiska.

2. Sprawy sporne są rozstrzygane przez Komisję wyznaczoną przez organizatora.

3. W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do niniejszego regulaminu, poleceń Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora. Naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować dyskwalifikacje załogi.

IV. Uczestnicy

1.Załoga składa się z dwóch uczestników tj. kierowcy i pilota.

2.Dopuszcza się do udziału w imprezie dodatkowe osoby w pojazdach startujących lecz warunkiem tego jest zgłoszenie ich uczestnictwa, dokonanie stosownej opłaty w biurze imprezy lub na konto organizatora jak również posiadanie takiej możliwości w pojeździe, a mowa tu o miejscu siedzącym i pasach bezpieczeństwa.

3. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.

4. Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie pod warunkiem posiadania przez pilota prawa jazdy kat. B

5. W czasie trwania imprezy przewożenie niezarejestrowanych pasażerów w samochodach zgłoszonych do startu jest zabronione pod rygorem dyskwalifikacji.

6. Załogi biorące udział w imprezie maja obowiązek dostosować się do wymagań danej klasy.

7. Wszelkie zmiany personalne w składzie załogi wymagają zgody organizatora.

V. Warunki techniczne

1. Do startu dopuszczone są samochody o masie całkowitej do 3500 kg.

2. Pojazdy muszą być zarejestrowane i posiadać ważne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC.

3. Samochody muszą bezwzględnie spełniać wymagania techniczne danej klasy zgodnie z załącznikiem 1: „WYMAGANIA KLAS Łomot 2019”.

4. Spełnienie Wymagań Technicznych Klas jest przedmiotem badania technicznego. Badanie techniczne oznacza: sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z regulaminowymi wymogami, sprawdzenie dowodu rejestracyjnego i aktualnego OC, sprawdzenie oklejenia samochodu zgodnie z zaleceniami organizatora. Odmowa Badania Technicznego jest równoznaczna z dyskwalifikacją załogi. Obecność reprezentanta załogi podczas badania jest obowiązkowa.

5. Badanie techniczne może być przeprowadzone w dowolnym momencie podczas trwania całej imprezy.

6. Nie dopuszcza się możliwości zamiany pojazdu w trakcie rywalizacji.

VI. Ruch drogowy

1. W trakcie trwania imprezy, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa o Ruchu Drogowym.

2. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników imprezy, organizatorów lub osoby trzecie.

3. Odcinki specjalne nie są wyłączone z ruchu nawet, jeżeli nie przebiegają po drogach publicznych.

4. Po trasie imprezy należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez roadbook.

VII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.) Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje.

2. Przewożenie podczas imprezy dodatkowych pasażerów w samochodach zgłoszonych do startu jest zabronione i karane dyskwalifikacją.

3. Jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków jest zabroniona i karana dyskwalifikacją.

4. Używanie pasów bezpieczeństwa i kasków jest obowiązkowe podczas trwania imprezy pod rygorem kar regulaminowych ( kaski – klasa EXTREME) określanych w załączniku nr 2. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas przejeżdżania przez głębokie brody/wodę, podczas jazdy po bagnach/trzęsawiskach.

5. „Łomot” korzysta z dróg, na których odbywa się normalny ruch drogowy i terenach, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna i rolna.

6. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.

7. Baza imprezy jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie.

8. W przypadku sporów uczestnika z osobą trzecią zastosowane będą odpowiednie przepisy

9. Uczestnictwo w imprezie „Łomot” może być niebezpieczne i uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w oświadczeniu.

10. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do imprezy bez prawa zwrotu wpisowego.

11. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej.

12. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.

13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności bez zwrotu wpisowego. W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.

14. Wszyscy uczestnicy „Łomotu” są zobowiązani do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości podpisem.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego.

16. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników związane z odwołaniem imprezy.

VIII. Terminologia oraz zasady zawodów

1. Impreza „Łomot” – jest imprezą samochodową o charakterze sportowym, rekreacyjnym i charytatywnym, przeznaczoną dla kierowców amatorów. Impreza podzielona jest na etapy, na których zawodnicy rywalizują na odcinkach specjalnych.

Podział na Klasy – Impreza podzielona będzie na 3 klasy:
PRZYGODA – Klasa z trasą o poziomie podstawowym. Przeznaczona dla Wszystkich posiadaczy aut 4×4 nawet seryjnych. Jazda po Roadbooku o długości około 60km. 20 punktów kontrolnych, 10 skrzyń z zadaniami logicznymi do odnalezienia, 20 fotopunktów. Przejazd zaplanowany w taki sposób, aby można było przy okazji zobaczyć zmagania dwóch pozostałych klas na 15 odcinkach specjalnych. 
TURYSTYK – klasa o średniej trudności, krótsza od Przygody, ale bardziej intensywna. 15 odcinków specjalnych w tym jedna przeprawa, jedna czasówka i wiele różnych typów wyzwań. Na tej trasie do zdobycia ok. 60 punktów kontrolnych 
EXTREME – klasa przeznaczona dla tych najbardziej wymagających. Krótki intensywny roadbok do zdobycia ok 80 punktów kontrolnych, przeprawa, czasówka i wiele innych.

Etap – Jest to jeden z dwóch dni rywalizacji liczony od otwarcia do zamknięcia sekretariatu danego dnia. Uczestnikiem etapu jest załoga, która o własnych siłach lub przy pomocy innej załogi przekroczy Start Etapu. Impreza podzielona jest na dwa Etapy.
Etap 1 – sobota, oraz Etap 2 – niedziela.
Załogi mogą wystartować w jednym wybranym dniu zawodów lub brać udział w obu Etapach z zachowaniem „Limitu czasowego”.

4. Start Etapu – Baza imprezy z której odbywa się start 1 i 2 dnia w wyznaczonych godzinach. Za czas startu etapu przyjmuję się przekroczenie przez kompletną załogę (kierowca+pilot) punktu oznaczonego w książce drogowej jak Start Etapu. Przekroczenie linii startu etapu rozpoczyna odliczanie limitu czasu. Kolejność startu w danym etapie ustala organizator. Start Etapu otwarty jest w czasie wyznaczonym przez Organizatora i opublikowanym na oficjalnej tablicy ogłoszeń w Biurze imprezy

5. Trasa dojazdowa – Droga pomiędzy startem, odcinkami specjalnymi oraz metą wyznaczona przez „Roadbook”, którą załoga otrzymuje przed startem. Załoga zobowiązana jest do pokonania trasy dojazdowej zgodnie z notatkami nawigacyjnymi umieszczonymi w książce drogowej, pod rygorem naliczenia kary według załącznika nr 2. Na trasie dojazdowej zlokalizowane są punkty kontroli przejazdu („PKP”). Załoga zobligowana jest do pokonania trasy dojazdowej w wyznaczonym przez Organizatora limicie czasowym pod rygorem naliczenia kary wg załącznika nr 2. Czas pokonania trasy dojazdowej zalicza się do limitu czsowego.

6. Odcinek specjalny (OS) – Wytaśmowany teren na trasie dojazdowej z wyznaczonymi punktami: start odcinka specjalnego oraz meta odcinka specjalnego. Trasę odcinka specjalnego (droga pomiędzy startem i metą odcinka specjalnego) załoga pokonuję wedle swojego tempa pamiętając jednak o ogólnym limicie czasowym. Na trasie odcinka specjalnego zabroniona jest obca pomoc pod rygorem kary wg załącznika nr 2 za wyjątkiem pomocy uzyskanej od innych załóg uczestniczących w danym Odcinku Specjalnym. Zerwanie lub wyjazd poza taśmy na trasie odcinka specjalnego karane jest zgodnie z załącznikiem nr 2. W przypadku rezygnacji z rywalizacji na odcinku specjalnym załoga zobowiązana jest do wyjechania poza taśmy wyznaczające trasę odcinka specjalnego oraz udania się na metę odcinka specjalnego drogą alternatywną, a następnie do kontynuowania rywalizacji zgodnie z książką drogową. Procedura startu do odcinka specjalnego jak i mety odcinka specjalnego zostanie omówiona na odprawie dla zawodników przed startem imprezy.

7. Meta Etapu – Metę Etapu należy przekroczyć zgodnie z kierunkiem wyznaczonym w książce drogowej pod rygorem kary wg załącznika nr 2. Po osiągnięciu mety etapu załoga ma maksymalnie 15 min na dostarczenie zdjęć z PKP do Biura Rajdu pod rygorem kary wg załącznika nr 2. Meta Etapu otwarta jest w czasie wyznaczonym przez Organizatora i opublikowanym na oficjalnej tablicy ogłoszeń w Biurze zawodów

8. Limit etapu – maksymalny czas, w którym załoga zobligowana jest do osiągnięcia mety etapu licząc od wyznaczonej przez Organizatora godziny startu dla tej załogi. Limit ten ustala się na 7h Start – Meta. Załogi startujące w Etapie pierwszym czyli w sobotę mogą przerwać rywalizację w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Przekroczenie limitu czasowewgo skutkuje naliczeniem kary wg załącznika nr 2. Zawodnicy mają możliwość podzielenia Limitu czasowego na dwa dni, więc jeżeli dana załoga w pierwszym etapie (sobota) zaliczy wszystkie próby przejazdów i zmieści się w ogólnym limicie czasowym wyznaczonym przez organizatora nie ma konieczności startu w 2 Etapie (niedziela). Ekipy, które z jakiegoś powodu zdecydują się przerwać rywalizację podczas Etapu pierwszego mogą kontynuować rywalizację w Etapie 2 w niedziele. Limit czasu dla tych załóg zostanie na 2 Etapie pomniejszony o czas wykorzystany dnia pierwszego, a czas rozpocznie być liczony od momentu pobrania karty startowej w sekretariacie imprezy. Załogi, które rozpoczynają swoją rywalizację od Etapu 2 muszą zakończyć swój udział przed upływem limitu czasowego czyli 7h.

9. Odprawa zawodników – spotkanie zawodników z Organizatorem imprezy odbywające się przed rozpoczęciem poszczególnych Etapów. Obecność członka załogi na odprawie jest obowiązkowa. W przypadku braku uczestnictwa w odprawie dla zawodników załoga traci możliwość składania protestu na etapie, którego odprawa dotyczyła. Obecność załogi na odprawie dla zawodników potwierdzana jest podpisem członka załogi na liście uczestników.

10. Kary czasowe oraz grzywny finansowe – wymienione i nakładane są zgodnie z załącznikiem nr 2

11. Punkt Kontroli Przejazdu (PKP) -punkt zlokalizowany na trasie dojazdowej mający za zadanie potwierdzić poruszanie się załogi zgodnie z książką drogową. Potwierdzeniem prawidłowego przejazdu jest zdjęcie wykonane przez zawodników na którym widoczna jest karta kontrolna oraz numer PKP lub potwierdzenie sędziego na karcie sędziowskiej. Procedura ta zostanie omówiona na odprawie dla zawodników.

12. Badanie techniczne (BT) – sprawdzenie zgodności stanu i wyposażenia pojazdu z regulaminowymi wymogami danej klasy, sprawdzenie dowodu rejestracyjnego i aktualnego ubezpieczenia OC, sprawdzenie zgodności oklejenia samochodu ze wzorem rozmieszczenia numerów startowych i reklamy organizatora. Odmowa umożliwienia BT jest równoznaczna z niedopuszczeniem załogi do imprezy. Obecność reprezentanta członka załogi obowiązkowa.

13. Karta Kontrolna – karta kontrolna wydawana jest załodze podczas rejestracji w biurze zawodów na czas poszczególnych Etapów. Procedura obsługi karty kontrolnej zostanie omówiona na odprawie dla zawodników przed rozpoczęciem obu Etapów. Załoga zobowiązana jest każdorazowo, najpóźniej 15 minut po upłynięciu wyznaczonego limitu etapu, na dostarczenie karty kontrolnej do Biura imprezy. Nie dopełnienie powyższego, utrata lub zniszczenie Karty Drogowej skutkuje naliczeniem kary wg załącznika nr 2.

14. Książka Drogowa (Roadbook) – notatka nawigacyjna/trasa w aplikacji opisująca Start Etapu, trasę dojazdową, OS-y, PKP-y oraz Metę Etapu, którą załoga musi przejechać zgodnie z kierunkiem zadanym w w/w notatkach. Odległości w notatkach nawigacyjnych są podane z dokładnością do 30 m. Poruszanie się po trasie dojazdowej niezgodnie z książką drogową skutkuje naliczeniem kary wg załącznika nr 2.

IX. Oznaczenia i reklamy

1. Organizator dostarcza naklejki okolicznościowe oraz naklejki partnerów, sponsorów imprezy. Załogi zostaną poinformowane o schemacie rozmieszczenia materiałów reklamowych podczas rejestracji.

2. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora. Nie umieszczenie naklejek skutkuje karami regulaminowymi według załącznika 2.

3. Podczas trwania imprezy nie dopuszcza się umieszczania na pojeździe ani też innego eksponowania przez załogę lub obsługę załogi: reklam, napisów oraz innych znaków podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do sponsorów lub organizatorów imprezy. Załogi nie stosujące się do powyższych zapisów nie zostaną dopuszczone do startu w Imprezie, a jeżeli złamią niniejszy punkt regulaminu w trakcie Imprezy zostaną zdyskwalifikowane.

4. Pod pojęciem „konkurencyjność” należy rozumieć działalność innego podmiotu, która nie pozostaje obojętna dla pozycji rynkowej danego podmiotu w zakresie co do zasady pokrywającym się z zakresem jego działalności oraz rynkową rywalizację, której uczestnicy przedstawiają odbiorcom swych usług oferty atrakcyjne pod względem ceny i jakości, zachęcające do zawierania transakcji z tym, a nie innym przedsiębiorcą.

X. Kolejność startu

1. Kolejność startu zostanie podana do wiadomości na oficjalnej tablicy ogłoszeń w biurze imprezy najpóźniej w dniu otwarcia zawodów oraz omówiona na odprawie dla zawodników.

2. Kolejność oraz czas startu do kolejnego etapu zostanie ustalona przez organizatora zawodów i opublikowana na oficjalnej tablicy ogłoszeń

XI. Klasyfikacja Podczas zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje:
– Etapu : klasyfikacja wygenerowana na podstawie czasów przejazdu oraz punktów karnych ze wszystkich odcinków specjalnych wchodzących w skład danego Etapu.
– Końcowa : klasyfikacja wygenerowana na podstawie klasyfikacji wszystkich etapów zawodów.
W przypadku braku protestów powyższe klasyfikacje stają się ostateczne i oficjalne po 30 minutach od opublikowania na oficjalnej tablicy ogłoszeń zawodów.

XII. Naprawy, serwis

1. W ramach serwisu załoga może dokonać wszelkich napraw pojazdu z wyjątkiem wymiany elementów posiadających numery identyfikacyjne pojazdu.
2. Obca pomoc dozwolona jest na trasie dojazdowej lub po zakończeniu etapu.
3. Na odcinkach specjalnych wszelka obca pomoc dla załogi jest zabroniona, a dopuszcza się jedynie dostarczenie części zamiennych bez możliwości pomocy w naprawie pojazdu.

4. Dozwolona jest wzajemna pomoc między uczestnikami imprezy, którzy biorą udział w danym Etapie.

5. Podczas zawodów niedozwolona jest zmiana samochodu.

XIII. Protesty

1. Protesty składane są wyłącznie przez członka załogi w formie pisemnej w Biurze Imprezy.

2. Zgłoszone protesty rozpatrywać będzie Komisja wyznaczoną przez organizatora zawodów reprezentowana przez Głównego Sędziego oraz dodatkowe osób konieczne do rozpatrzenia danego protestu. Składający protest zostanie poinformowany o werdykcie osobiście przez Sędziego głównego imprezy.

3. Protest musi być złożony najpóźniej w ciągu 30 minut od opublikowania nieoficjalnych wyników etapu, którego dotyczy protest.

4. Rozpatrzenie protestu nastąpi przed ogłoszeniem oficjalnych wyników danego etapu.

5. Załoga, która nie uczestniczyła w odprawie dla zawodników przed Etapem traci możliwość składania protestów na tym etapie.

6. Skargi związane z uszkodzeniem, stratami osobistymi lub zagubieniami nie będą rozpatrywane.

XIV. Nagrody

1. Nagrody rzeczowe są fundowane przez sponsorów lub organizatorów.

2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.

3. Nagrody są przyznawane dla najlepszych załóg w klasach Turystyk i Extreme.

4. Klasa Przygoda nie będzie klasyfikowana pod względem trasy i pokonanych prób lecz w konkursie fotograficznym, którego opis zostanie przedstawiony na stronie organizatora oraz przed odprawą zawodników na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

5. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody.

XV. Ochrona środowiska

1. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar określonych w załączniku nr 2.

2. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem kar określonych w załączniku nr 2.

XVI. Przepisy końcowe.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w uzasadnionych przypadkach nawet w trakcie zawodów. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej organizatora. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie trwania zawodów, zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

3. Jedynym i oficjalnym kanałem komunikacyjnym pomiędzy Organizatorem, a zawodnikami w trakcie trwania zawodów jest Oficjalna Tablica Ogłoszeń.

Spis Treści: I. Informacje ogólne II. Zgłoszenia, opłaty, formalności III. Regulacje IV. Uczestnicy V. Warunki techniczne VI. Ruch drogowy VII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność VIII. Terminologia IX. Oznaczenia i reklamy X. Kolejność startu XI. Klasyfikacja XII. Naprawy, serwis XIII. Protesty XIV. Nagrody XV. Ochrona środowiska XVI. Przepisy końcowe

Załączniki dostępne w sekretariacie zawodów:
1. Wymagania techniczne pojazdów i wymagane wyposażenie/Tabela – 3 KLASY
2. Kary
3. Wykaz OS-ów wraz z punktacją
4. Lista uczestników
5. Regulamin konkursu fotograficznego
6. Karta zgłoszeniowa
7. Tabele wyników
8. Tabela zgłoszeniowa – sekretariat
9. Tabele sędziowskie na OS-y
10.Tabele wyników ETAPÓW
11.Oświadczenia dla uczestników
12.Tabela czasów startowych
13.Lista uczestników odprawy

Załączniki przesyłane do uczestników:
1. Wymagania techniczne pojazdów i wymagane wyposażenie – 3 KLASY
2. Kary – Wykaz i tabela kar umownych.
3. Karta zgłoszeniowa

Rezerwuj

Rozpocznij rozmowę
1
Rezerwacja ?
Cześć, jak możemy ci pomóc?
Powered by